Algemene voorwaardes

Onze algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden noemen we je altijd “opdrachtgever”.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers, behoudens indien en voor zover Eerlijke WOZ BV met een opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomt.

1.2 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

1.3 Deze overeenkomst is ook van toepassing voor alle handelsnamen welke in de Kamer van Koophandel zijn toegevoegd aan Eerlijke WOZ BV.

Artikel 2 Aansprakelijkheid

2.1 Eerlijke WOZ BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De door Eerlijke WOZ BV te verrichten werkzaamheden zijn aan te merken als een inspanningsverplichting. Zij zal betrachten het voor de opdrachtgever beste resultaat te behalen maar kan daarop geen garantie geven.

2.2 Eerlijke WOZ BV tracht een (pro-forma) bezwaarschrift en/of beroepschrift te allen tijde tijdig in te dienen. Eerlijke WOZ BV is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig indienen van een (pro-forma) bezwaarschrift en/of beroepschrift.

2.3 De opdrachtgever vrijwaart Eerlijke WOZ BV tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld in het eerste lid.

2.4 Eerlijke WOZ BV is niet aan aansprakelijk voor het niet of niet tijdig indienen van een (pro-forma) bezwaarschrift en/of beroepschrift als gevolg van fouten door post instanties.

2.5 Eerlijke WOZ BV is niet aansprakelijk indien een (pro-forma) bezwaarschrift en/of beroepschrift niet ontvankelijk wordt verklaard op grond van de omstandigheid dat opdrachtgever geen belanghebbende bij de woning is.

Artikel 3 Machtiging

Eerlijke WOZ BV is gemachtigd namens de opdrachtgever bezwaar in te dienen en / of beroep aan te tekenen tegen de OZB-aanslag en / of de WOZ-beschikking van de opdrachtgever en de opdrachtgever ter zake van de WOZ bezwaar- en / of beroepsprocedure middels volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 4 Opdrachten

4.1 Eerlijke WOZ BV is te allen tijde bevoegd om een opdracht te weigeren of tussentijds terug te geven aan haar opdrachtgever/cliënt.

4.2 Een opdracht wordt eerst geacht door Eerlijke WOZ BV te zijn aanvaard na schriftelijke bevestiging, dan wel, bij ontbreken daarvan, nadat Eerlijke WOZ BV met de opgedragen werkzaamheden een feitelijke aanvang is gemaakt.

4.3 Eerlijke WOZ BV is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer verlangd kan worden. Eerlijke WOZ BV op generlei wijze aansprakelijk voor enige schade of kosten ontstaan door de ontbinding.

Artikel 5. Gegevensverstrekking

5.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle benodigdheden, waarvan Eerlijke WOZ BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Eerlijke WOZ BV worden verstrekt. Indien de benodigdheden voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig aan Eerlijke WOZ BV zijn verstrekt, heeft Eerlijke WOZ BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

5.2 Eerlijke WOZ BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Eerlijke WOZ BV is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Eerlijke WOZ BV kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6 Vergoeding

Niet iedereen heeft de kennis en tijd om bezwaar te maken tegen een WOZ-beschikking. Gelukkig zijn er rechtsbijstandverleners, zoals Eerlijke WOZ, die dat professioneel voor je kunnen doen. Om te voorkomen dat mensen met weinig middelen geen rechtsbijstand in kunnen schakelen, is in Nederland geregeld dat een vergoeding door de gemeente betaald wordt als je een rechtsbijstandverlener inschakelt die met succes jouw WOZ-beschikking aanvecht. Deze zogenaamde proceskostenvergoeding is voldoende om onze kosten te dekken, ook voor de gevallen die niet leiden tot een correctie van de WOZ. Hierdoor kunnen wij onze dienst gratis aanbieden. In sommige gevallen maakt de gemeente de proceskostenvergoeding aan u over. Alleen in die gevallen vragen wij u om dit bedrag aan ons door te betalen. De proceskostenvergoeding moet niet verward worden met de belasting of huur die u bespaart met een lagere WOZ. Dit bedrag komt uiteraard op uw rekening terecht.Dus als u bijvoorbeeld door een lagere WOZ-waarde € 450 euro ontvangt van de gemeente, bestaande uit € 200 OZB en € 250 proceskostenvergoeding, betaalt u alleen het bedrag van € 250 aan ons door.

6.1 De vergoeding van opdrachtgever aan Eerlijke WOZ BV bedraagt maximaal het bedrag aan proceskostenvergoeding door een overheidsorgaan dat aan opdrachtgever toekomt uit hoofde van de uit te voeren opdracht.

6.2 Opdrachtgever verplicht zich om het bedrag voor de vergoeding van de proceskosten zoals vermeld in de artikelen 7:15 Awb en 8:75 Awb, dat door een overheidsorgaan ten onrechte is overgemaakt op zijn/haar bankrekening, in het kader van door Eerlijke WOZ BV in opdracht van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, binnen 14 dagen na ontvangst te storten op een door Eerlijke WOZ BV aangewezen bankrekening.

6.3 Indien het bestuursorgaan niet binnen de wettelijke termijn een beslissing neemt op het door Eerlijke WOZ BV ingediende verzoek of bezwaarschrift, kan Eerlijke WOZ BV namens opdrachtgever het bestuursorgaan in gebreke stellen en een dwangsom verbeuren op basis van artikel 4:17 Awb. Deze dwangsom komt in zijn geheel toe aan Eerlijke WOZ BV.

6.4 Opdrachtgever verplicht zich om het bedrag voor de vergoeding van de proceskosten dat door een bestuursorgaan is overgemaakt, evenals bedragen uit hoofde van een dwangsom op grond van een actie van Eerlijke WOZ BV op zijn/haar bankrekening in het kader van door Eerlijke WOZ BV in opdracht van opdrachtgever verrichte werkzaamheden binnen 14 dagen na ontvangst te storten op een door Eerlijke WOZ BV aangewezen bankrekening.

6.5 Indien geen betaling volgt, zal opdrachtgever een herinnering ontvangen, volgt geen betaling zal opdrachtgever een aanmaning ontvangen. Indien aan de herinnering en aanmaning geen gehoor wordt gegeven, zal Eerlijke WOZ BV een derde partij inschakelen ter invordering van de factuur. De opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd alsmede de (al dan niet gerechtelijke) kosten die Eerlijke WOZ BV redelijkerwijze dient te maken teneinde dit bedrag te verkrijgen. Voor de buitengerechtelijke kosten wordt verwezen naar de Wet incassokosten (WIK).

6.6 Eerlijke WOZ BV is te allen tijde gerechtigd om (gerechtelijke) procedures op te starten ten behoeve van het verkrijgen van een proceskostenvergoeding uit hoofde van de uit te voeren opdracht. Opdrachtgever verplicht zich ertoe hieraan medewerking te verlenen.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Eerlijke WOZ BV is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die aan Eerlijke WOZ BV gedurende de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht als vertrouwelijk is toevertrouwd of ter kennis is gekomen of waarvan Eerlijke WOZ BV het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs behoort te begrijpen.

7.2 Eerlijke WOZ BV behoudt het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

8.1 Verstrekte opdrachten worden door Eerlijke WOZ BV uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de opdrachtgever verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de opdrachtgever vrijwaart Eerlijke WOZ BV tegen aanspraken van derden dienaangaande.

8.2 Eerlijke WOZ BV behoudt alle rechten van intellectuele eigendom. Opdrachtgever is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eerlijke WOZ BV, niet gerechtigd tot het vermenigvuldigen, openbaar maken of ter kennis brengen van rapporten, presentaties, adviezen, materialen, teksten enz. welke opdrachtgever als gevolg van de opdracht van de vennootschap heeft ontvangen. Opdrachtgever vrijwaart Eerlijke WOZ BV van alle aanspraken van derden indien opdrachtgever dit verbod overtreedt.

Artikel 9 Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen de Eerlijke WOZ BV en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing zijn.

Wij maken gebruik van cookies

Op deze websites maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken. Wij plaatsen en gebruiken verschillende soorten cookies voor de volgende doeleinden:

Functionele cookies: Om onze websites en apps goed te laten werken.
Analytische cookies: Voor het verzamelen en analyseren van statistieken om de ervaring op onze websites en apps en de effectiviteit van advertenties te verbeteren.
Tracking cookies: Om persoonlijke profielen van je op te bouwen zodat we je gerichte content en advertenties kunnen tonen die aansluiten bij je interesses.
Social cookies: Om je in staat te stellen je reactie te delen door middel van ‘likes’ of commentaar. Deze cookies kunnen door de bijbehorende social media partijen worden gebruikt om persoonlijke profielen van je op te bouwen.

Wil je meer informatie over wat cookies zijn, welke soorten cookies we waarom gebruiken en hoe je hierop controle kunt uitoefenen? Dan verwijzen we je naar onze Cookie Policy en onze Privacy Policy. Door hier je toestemming te geven, stem je er mee in dat we cookies plaatsen en uitlezen op onze website.

Accepteren